مطالب مرتبط:

اولین لولۀ گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان در آینده نزدیک تکمیل می شود

مطالب اخیر