اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 17 حمل , 1397

اولین لولۀ گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان در آینده نزدیک تکمیل می شود

به گزارش افغان خبر،

نمایندۀ ویژه رییس‌جمهور اشرف غنی در امور کشورهای آسیای میانه  می گوید که اولین لولۀ گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان در آینده نزدیک تکمیل شده و به بندر تورغندی خواهد رسید.
شاکر کارگر، نمایندۀ ویژه رییس‌جمهور اشرف غنی در امور کشورهای آسیای میانه گفت: با احداث این لوله، وارد کننده گان گاز مایع از ترکمنستان با صرفه جویی هزینه‌های انتقال گاز از ترکمنستان تا مرزهای کشور، گاز مورد نیازشان را ازاین لوله ها خواهند خرید.
کارگر گفت “:با ساخته شدن این پایپلاین بازرگانان قادرخواهند بود که ازمرزهای افغانستان گاز بخرد نه ازبازارهای ترکمنستان واین پایپلاین تا رسیدن لوله گازترکمنستان درچارچوب پروژه تاپی بربهای تمام شدن گازوارداتی ازترکمنستان بسیار اثرگذار خواهند بود.”
وی افزود که افغانستان پس ازاین گازترکمنستان را ازلوله های گازاین کشوردربندرهای کشورخریداری خواهند کرد که بااینکارگذشته ازصرفه جویی درهزینه های انتقال گازازترکمنستان تا مرز های کشور،هرزمان وبربنیاد نیازکشورافغانستان میتواند ازترکمنستان گازمایع خریداری کند.
در این حال آذرخش حافظی  رییس اتحادیه وارد کننده گان مواد نفتی  گفته است:” این لوله گازبرای جلوگیری ازنوسان بهای گازمایع درزمستان ودیگر فصل های سال بسیار مهم خواهند بود وازسویی هم حکومت میتواند که ازروند خرید وفروش گازمایع ترکمنستان ورسیدن آن به بازارها باخبرباشد.”
قابل ذکر است، به گفته نمایندۀ ویژه رییس‌جمهور اشرف غنی در امور کشورهای آسیای میانه: افغانستان سالانه درحدود بیست و پنج میلیارد مترمکعب گاز از این خط لوله خریداری خواهد کرد.

(Visited 15 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی