مطالب مرتبط:

رییس اجرایی تفاوتی میان طالبان و دیگر گروه های تروریستی قایل نیست

مطالب اخیر