مطالب مرتبط:

زخم برداشتن هفت غیرنظامی دربمب گذاری طالبان درننگرهار

مطالب اخیر