اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

آغازبرنامه های حمایتی ازمعلولان ازسوی وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا و معلولان

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 23 سرطان باختر
سرپرست وزارت کارو امور اجتماعی دردیدار بامعلولین ولایت هرات ، ازآغازبرنامه های حمایتی ازمعلولین درآینده نزدیک خبرداد.
فیض الله ذکی هدف از سفرخود به ولایت هرات را  بررسی وضعیت معلولین ومشکلات واحدهای زیرمجموعه اعلام کرد و افزود:"بنا به هدایت رئیس جمهور ورئیس اجراییه این سفرترتیب یافته وهدف از آن آشنایی و بررسی مشکلات معلولین واولاد شهدا میباشد.
سرپرست وزارت کار امور اجتماعی میگوید :" نظر به آمار بیش از یک صد وسی  وشش هزارمعلول جنگی و هشت صد هزارمعلول غیر جنگی درکشور وجود دارد .اوگفت:" که نه باید تنها معلولین جنگی صاحب حق وامتیازی درنزد دولت باشد باید معلولین غیر جنگی نیز از حقوقی نزد دولت برخوردار باشند.
همچنان تعدادی از نماینده گان نهادهای معلولین در رابطه با توانمندی معلولین ودست آوردهای معلولین در  ده بخش ورزشی ،آموزشی ،فن و حرفه ، حقوق معلولین که همانا حق تحصیل ،مسکن ،ازدواج ،  حق کار در ادارات میباشد ،صحبت نموده و خواهان توجه جدی وزارت دراین امور شدند.
ذکی از تمام بخش های این اداره به شمول مرکز بانوان ، پروژه پروموت ، کودکستان سمیه وپرورشگاه ها بازدید نموده و کار کرد ریاست کار و امور اجتماعی را در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف  مثبت ارزیابی نمود.ختم/ابوی
 

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی