اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

لغوجواز یازده شرکت تجارتی به دلیل تخلف و وارد کردن گازبی کیفیت درهرات

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 23 سرطان باختر
مسوولان اداره نورم واستندرد از لغو جواز یازده شرکت تجارتی درهرات خبرمیدهند.
جوازاین شرکت هابدلیل تخلف و واردات گازمایع لغو گردیده است .
مسولان اداره نورم واستندرد ازمبارزه جدی باعوامل فساد وجلوگیری ازواردات گازبی کیفیت خبرمیدهند.
به سلسله کنفرانس های روسای ادارات دولتی درمرکز مطبوعاتی مقام ولایت ،امروز عبدالواسع خادمی سرپرست اداره نورم واستندرد حضور یافت واعلام کرد که :"جوازهای فعالیت یازده شرکت تجارتی بدلیل واردات گاز بی کیفیت در هرات ازسوی اداره نورم واستندرملی لغو گردیده است .
سرپرست اداره نورم واستندرد درجمع خبرنگاران تصریح کرد:"طی شش ماه گذشته شش ملیون افغانی بابت حق العضویت ازتست در بندراسلام قلعه و پنج میلیون وپنجصد هزارافغانی از بندر تورغندی  جمع آوری گردیده است.
خادمی ازافزایش ظرفیت  کادرهای تخصصی دربخش تست مواد بی کیفیت اطمینان داد وتاکید ورزید که افرادیکه خلاف قانون ومقررات مواد بی کیفیت را وارد میکنند به نهادهای عدلی وقضایی معرفی میگردند.
وی  افزود:"این اداره ازورود پنجاه ودو تانکرگازمایع  بی کیفیت  و هفده تانکر پطرول جلوگیری نموده است
بگفته مسولان اداره نورم واستندرد ،  این اداره از چهارسال بدینسو درولایت هرات فعالیت شفاف داشته وتوانسته از وارد نمودن هفتاد فیصد مواد بی کیفیت بداخل کشور جلوگیری نماید.
درعین حال جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت هرات خواهان جدیت اداره نورم واستندر درامرجلوگیری ازواردات موادنفتی بی کیفیت شد.
او خاطر نشان ساخت  که اداره محلی هرات بگونه جدی ودقیق از طرح های اداره نورم واستندردبخاطربهبود امور  استقبال میکند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی