مطالب مرتبط:

پنتاگونحضور نظامي آمريكا در ليبي گسترش مي يابد

«پيتر كوك» سخنگوي مركز فرماندهي وزارت دفاع آمريكا پنتاگون گفت در صورت لزوم، حضور نظامي آمريكا در ليبي گسترش مي يابد

مطالب اخیر