اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

چهارهزار ویزای خاص آمریکا برای افغانستانی ها

به گزارش افغان خبر،

حدودأ سه ماه قبل زمانیکه سروصداهای مبنی برتوقف صدور ویزای خاص برای افغانستانی هایی که که بادولت آمریکا کارکرده بودند، اوج گرفت، باآنکه تعدادی زیادی از آمریکایی ها خواهان تمدید این برنامه بودند، من با تعدادی از فعالین افغانستانی در آمریکا نیز در پی ان شدیم که آمریکا نباید صدور ویزای خاص به افغانستانی ها رامتوقف سازد.

در پهلوی جد و جهد هایی که داشتیم، باسناتور جان مککین از حزب جمهوریخواه و سناتور کاملا هریس از ایالت کالیفورنیا و از حزب دموکرات ها تماس برقرار کردیم و ناامنی ها و شرایط دشوار افغانستانی هایی که با دولت آمریکا کار کرده بودند را برای شان وضاحت داده خواهان همکاری های جدی ایشان در امر صدور ویزای خاص شدیم. خوشبختانه کانگره ایالات متحده چهار هزار ویزای جدید را برای افغانستانی ها تأیید کرد.

محمد جواد رحیمی

مشاهده در منبع اصلی