اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

در جنبش های آزادی بخش سه نوع موضعگیری داریم

به گزارش افغان خبر،

انواع موضع های جنبش های آزادی بخش:

الف) راست: یعنی طرفدار نظم موجود و نظام حاکم.

ب) چپ: یعنی طرفدار تغییر و براندازی نظم حاکم. در گذشته ها وقتی که چپ می گفتند منظور سوسیالیست ها بودند اما در سال های پسین اصطلاح روشنفکر دینی و چپ مذهبی رایج شد. چپ در معنای امروزی الزاما به معنی سوسیالیست، مارکسیست و ضد دین نیست. معنای آن وسیع شده است مثلا انقلابیون مثل شریعتی، محمد ارکون، نصرابوزید، کدیور و حسن ترابی "چپ" به حساب میایند. چپ مذهبی و اسلامی در کشورهایی مثل افغانستان و سایر کشور های مسلمان بسیار ارجمند و مهم اند اینها می توانند با سنت ها مقابله کنند.

ج) سنتریست ها: میان چپ به معنای وسیع کلمه و راست به معنای وسیع کلمه. تجربه تاریخی نشان داده است که سنتریست ها یا به زبان دیگر اصلاح طلبان که میان این دو جریان قرار دارند فرصت طلب و مرتجع اند. کفه ترازو را می بینند و منفعت شخصی خود را. اگر کفه ترازو به نفع انقلابیون تغییر کرد انقلابی می شوند اگر کفه ترازو به نفع استبداد و رژیم حاکم تغییر کرد در خدمت استبداد و سرمایه قرار می گیرند. اصلاح طلبان یا به زبان دیگر سنتریست ها غالبا در خدمت رژیم حاکم و استبداد قرار می گیرند. درجه خیانت و پشت کردن بر مردم و مرتکب خیانت شدن در اصلاح طلبان بسیار زیاد است.

لطیف پدرام

مشاهده در منبع اصلی