اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سنبله , 1398

وعده امریکا برادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغان

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 3 سرطان باختر
سفیرایالات متحده امریکا درکابل که به ولایت هرات سفرنموده است ، ازتداوم کمک های جامعه جهانی بخاطرتقویت نیروهای امنیتی افغان اطمیان داد.
هوگو لارنس، سفیر آمریکا در کابل  که امروز با جنرال محمد جمعه عدیل قوماندان زون انصار و سرپرست مقام ولایت دیدارنموده است ، پیشرفت های اقتصادی ولایت هرات را چشم گیرخواند.
درین دیدارکه درقوماندانی حمایت قاطع صورت گرفت ، پیرامون  وضعیت امنیتی ،اجتماعی و فعالیت های اقتصادی ، چالش های مبارزه باتروریزم وانکشافات نیروهای امنیتی ودفاعی کشورمان نیزصحبت شد.
سرپرست مقام ولایت باارائه تصویری ازوضعیت اقتصادی واجتماعی ولایت هرات ،  ازاتخاذ تدابیر جدی درراستای مهارجرایم وتامین امنیت اطمینان داد وخواهان افزایش سطح همکاری های جامعه جهانی بخاطرانکشاف اقتصادی شد.
این درحالیست که سفیرامریکا درکابل نیزروند روبه انکشاف فعالیت های اقتصادی درهرات را مایه امیدواری خواند واطمنیان داد که ایالات متحده امریکا بعنوان دوست استراتیژیک افغانستان ،حامی جدی نیروهای امنیتی افغان خواهد بود.
این نخستین سفرسفیرایالات متحده امریکادرکابل به ولایت هرات درطی یک سال اخیرمیباشد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی