اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد در سکتورهای امنیتی

به گزارش افغان خبر، جلسه مقدماتی کمیته برگزاری کنفرانس مذکور، راه اندازی شد.

مشاهده در منبع اصلی