اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

البغدادى افغانى كيست؟

به گزارش افغان خبر،

البغدادى افغانى كيست؟
حنیف اتمر خطرناکترین جانی و برنامه ساز دسیسه ها و تروره ای سازمان یافته دولتی است، وی با هویت تباری وکذشته ننگین خادیستی و جاسوسی توانسته دست های شیطان را هم از پشت ببندد. اتمربا این استعداد از سوی نجیب جلاد در خاد برای شکنجه و دسیسه و کشتار مهین پرستان گماشته شد و از سوی دستگاه جاسوسی KGB به یک جاسوس حرفه ای مبدل گردید. با سقوط کمونیسم اتمر با همان زرنگی و ویژه گی های یک جاسوس پروفشنل، توانست وارد دستکاه جاسوسی MI6 انگلستان شود.

اتمر این بار با پخته گی بیشتر تاریخ جنایات حزب دمومراتیک خلق را از برنامه درسی معارف حذف کرد، در واقع نسل نو را شستشوی مغزی کرد تا تاریخ جنایات حزب وی را ندانند. مگر می شود از میان برگ های تاریخ ۳۰ سال ُگم و ناپدید شود؟

غنی مالیخولیا آدم هوشیارو زرنگ نیست، تنها می تواند یک پشتونیست غلزایی با تمایلات فاشیستی باشد، اما مغز متفكر وی حنیف اتمر است که اکنون با گلبدین این جاسوس ISI پاکستان یک مثلث شیطانی را ساخته اند برای برنامه های فاشیستی، جنوساید و ترورهای سازمان یافته دولتی که می توان گفت این دولت نامشروع ترکیبی از جواسیس کشورهای بیگانه اند برای کشتار مهین پرستان و تطبیق برنامه های چپاولگران جهانی.

عارف منصوری ذر یک مقاله فصل در مورد اتمر می نویسد:
حنيف اتمر باشنده اصلى ولايت لغمان و وابسته به جناح پرچم حزب دموكراتيك خلق بود. موصوف سابقه كار در چارچوب وزارت امنيت دولتى (خاد) رژيم كارمل و نجيب را در كارنامهاش دارد.

مراحل ابتدايى مسلك استخبارات را در مركز تعليم خاد و زير نظر مشاوران روسى در داخل كشور و مراحل متوسط را در كورسهاى كوتاه مدت زير نظر آموزگاران KGB در تاشكند و مسكو فراگرفته است.

گفته مي شود يك پايش در جنگ با مجاهدين آسيب ديده كه با عصا حركت می نماید. با پيروزى مجاهدين كشور را به قصد پاكستان ترك گفته، در موسسات مدد رسانى كه پوششى براى فعاليت هاى استخباراتى كشور هاى غربى بود، جذب شده است.

از طريق همين مؤسسات به لندن رفته است و زمزمه هايى از روابط نزديكش با MI6 استخبارات كشور بريتانياست.

ثریابها

مشاهده در منبع اصلی