اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

مشكلات درکار پروژه بندبرق پارنده بامعین وزارت انرژی وآب مطرح شد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر30 جوزا
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزمشكلات و موانع درکار پروژه بندبرق پارنده مرکزولایت پنجشیررابامعین وزارت انرژی وآب وبرخی مسوولان آن وزارت مطرح کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه ازتاخیردرکار پروژه انتقاد نموده گفت حدود ده سال ازافتتاح پروژه میگذرد؛ امااختلاف میان شركت ورهبری وزارت انرژی وآب طی این مدت سبب طولانی شدن کارپروژه شده است وتاکید نمود که این وزارت  جهت جستجوی یک راه حل مناسب درزمینه اقدام جدی کند تانگرانی مردم محل ازاین رهگذرمرفوع گردد.
سپس معین وزارت انرژی ضمن ارائه معلومات پیرامون مواردتخنیکی پروژه افزود شرکت قراردادی مکلف بود که درترمیم وتهیه تجهیزات تخنیکی پروژه اقدام عملی نماید؛اماشرکت خلاف مواد قرارداداین مسوولیت رابه عهده نگرفته وسهل انگاری می نماید.
نایب اول مشرانوجرگه ضمن استماع اظهارات مسوولان وزارت انرژی وآب وشرکت قراردادی ،تصریح کرد که جهت جستجوی یک راه حل مناسب موضوع درنشست بعدی باحضورمسوولان شرکت قراردادی وسایرمسوولین مطرح بحث قرارگیرد ونیزوزارت انرژی وآب پیشنهادی افزودی پول برای حل مشکل پروژه بند برق پارنده راعنوانی کمیته تدارکات ملی ترتیب دهد و برای رفع مشکلات آن تلاش نماید.
طبق یک خبردیگرداکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروزدردفترکارش مشکلات وشکایت یکتن ازسربازان معلول را باپیژندوال وقوماندان لوای انجنیری وزارت دفاع ملی به بحث گرفت.
دراین ملاقات فضل الحق نام سربازپیشین کندک ساختمانی لوای انجنیری طی سخنانش گفت حدودسه سال قبل بعدازاینکه برایش مشکل خانوادگی به پیش آمد درخواست رخصتی به جزوتام مربوطه کرد مگرازسوی مسئولان برایش گفته شدکه مستحق  رخصتی قانونی شده نمیتواند اما سه روزرخصت طورشفاهی ازسوی قوماندان تولی مربوطه برایش داده شد وبعدازاینکه عازم پایتخت میگردید درمسیرراه زابل به اثراصابت مرمی دشمن ازناحیه پا زخم برداشت که بعدازبستری شدن درشفاخانه حوزوی ولایت هرات پایش قطع گردید وبعدازگذشت چندین ماه زمانیکه به لوای انجنیری مراجعه کرد برایش گفته شدکه ازبست منفک گردیده ومستحق حقوق معلولیت شده نمیتواند، وی افزود اکنون زندگی اش درحالت ناگوار است وازسوی هیچ نهاد همرایش کمک صورت نمی گیرد.
سپس بریدجنرال غلام فاروق نعیمی  پیژندوال وبریدجنرال رازمحمد ابراهیم خیل قوماندان لوای انجنیری وزارت دفاع ملی صحبت نمودند و گفتند مطابق به قانون  این وزارت به آنعده منسوبین حقوق وامیتاز معلولیت می پردازد که درجریان وظیفه شهید ویا مجروح گردیده باشند اما  فضل الحق به اثر ترک خودسرانه وظیفه و غیابت وظیفوی از بست منفک گردیده ونیز با گذشت بیشتر ازسه سال به وزارت مراجعه نکرده لذا نزد وزارت دفاع ملی قانوناً رسمیت نداشته ومستحق حقوق وامتیازات معلولیت شناخته نمیشود باآن هم تعهدسپردندکه همراهش طور دوامدار برخی مواد وضروریات زندگی را مساعدت خواهندکرد.
سپس داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس طی سخنانش توجه به معلولین ونیازمندان را ازمسئولیت های حکومت دانست تعهد سپردضمن اینکه مشکل سربازیادشده را بارییس جمهوری ورییس اجرائیه کشورمطرح می سازد ازوزارت کار،اموراجتماعی،شهداومعلولین وبرخی نهادهای خیر دگر نیز خواهان کمک بافضل الحق خواهد شد همینگونه خاطرنشان ساخت تاحدممکن همرایش ازامکانات شخص نیزکمک خواهدنمود.
گفتنی است چندی قبل شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گزارش را ازوضعیت بد زندگی فضل الحق سربازپیشین به نشررساند که بعدازنشرگزارش داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس سنا آنرا تعقیب وبامسئولین مربوطه وزارت دفاع ملی مطرح ساخت.
به همین ترتیب نایب منشی مشرانوجرگه شکایت شاروال شهرپلخمری مبنی برمداخله برخی افراد درامور کاری آن نهاد را باعبدالباقی پوپل سرپرست اداره مستقل ارگانهای محلی مطرح نمود.
داکترمحمدفیصل سمیع صحبت نموده گفت چندی قبل مسئولین شهرداری پلخمری شکایت شانرا درزمینه بامشرانوجرگه شورای ملی مطرح ساخته وخواهان همکاری ازاین مجلس گردیده است.
متعاقباً عبدالباقی پوپل طی صحبتی هرگونه مداخله درامورکاری شاروالی را ازسوی برخی ها پذیرفتنی ندانسته تاکیدورزید اداره مستقل ارگانهای محلی تلاش خواهدورزید تابه این مشکل رسیدگی لازم نماید ونیزازولایت وقوماندانی امنیه ولایت بغلان خواهدخواست تا جلوافراد زورمند را بگیرد.
هکذا نایب منشی مشرانوجرگه ازکارکردها وفعالیت های مثمرسیداحمدشاه سادات معین وسرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مبنی برگسترش شبکه فایبرنوری درکشور،ایجادشفافیت دراستخدام کارمندان،برنامه ها برای بهترشدن کیفیت خدمات مخابراتی موردتحسین قرارداده تقدیرنامه مشرانوجرگه را به موصوف اهدا وبرایش آرزوی موفقیت های مزید دراموردمحوله نمود. حبیب

مشاهده در منبع اصلی