مطالب مرتبط:

دو دیپلومات پاکستانی در افغانستان ناپدید شدند

مطالب اخیر