اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

آماده سازی لوگر برای مقابله با حوادث طبیعی!

به گزارش افغان خبر، روز گذشته، ۶ موتر مواد کمکی حالت اضطرار به لوگر فرستاده شد تا درموقع نیاز به متضررین حوادث طبیعی توزیع گردد.

مشاهده در منبع اصلی