اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

تاکید برتخریب کشتزارهای مواد مخدر و مبارزه با این پدیده

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 24 جوزا باختر
والی هرات برتلاش جدی مسولان درراستای تخریب کشتزارها ومبارزه باقاچاق مواد مخدرتاکید نمود .
کمیسیون فرعی ولایتی مبارزه بامواد مخدر امروز درتالارنگارستان بهزاد برگزارشد ودران محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات مبارزه جدی وبی امان باکشت وقاچاق مواد مخدررا مستلزم همکاری مردم عنوان کرد.
والی هرات به اعضای این جلسه هدایت داد تابخاطرنابودی کشتزارهای موادد مخدراقدام نمایند.
درین میان غلام جیلانی دقیق رییس مبارزه باموادمخدر ازموفقیت کمپاین تخریب کشتزارهادربرخی ولسوالیها وموجودیت موانع فرا راه تطبیق این طرح درولسوالی شیندند یاد آوری نمود وازاراده قوی بخاطرازبین بردن کشتزارهای موادمخدر تحستین نمود.
درین میان محمد سرداربهادری عضو شورای ولایتی نیزازمقامات خواهان برخورد جدی باعوامل قاچاق مواد مخدر شد . او پیشنهاد نمود تادرامرجلوگیری ازفعالیت پرچون فروشان موادمخدر نیروهای پولیس جدی باشند.
درین نشست همچنان پیرامون چگونگی برنامه بسیج ملی علیه مواد مخدرنیزصحبت شد و ازاجرای این برنامه اطمینان داده شد.
ازطریق این برنامه قراراست مسابقات علمی وورزشی ،فرهنگی واجتماعی بخاطربسیج افکارعامه علیه موادمخدر درسطح شهروولسوالی هاراه اندازی شود.
درین نشست فیصله شدتاتدابیرجدی وهمه جانبه بخاطرازبین بردن کشت موادمخدر ومبارزه باعوامل قاچاق موادمخدرنیزروی دست گرفته شود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی