اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

وعده یک نهاد انکشافی ترکیه برای سهم گیری دربازسازی هرات

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 24 جوزا باختر
یک نهاد معتبر انکشافی کشور ترکیه درنظردارد فعالیت های عمرانی وبازسازی را درولایت هرات آغاز نماید.
دیکا یا نهاد انکشافی کشورترکیه که درحال حاضردرسی وچهارکشورجهان حضورفعال دارد درنظردارد تافعالیت هاوهمکاری های خودرا درولایت هرات نیزاغازنماید.
دوکتور علی اورگون چنار معاون نهاد انکشافی ترکیه دردیداربامحمد آصف رحیمی والی ولایت هرات گفت: بسترمناسب امنیتی درولایت هرات آنان را ترغیب به فعالیت نموده است .
این نهاد قراراست فعالیت های خودرا دربخش های فرهنگی واجتماعی ،امور بازسازی وعمرانی درهرات آغازوتوسعه دهد.
والی هرات بااستقبال ازفعالیت این نهاد، همکاری ادارات دولتی رابخاطرپیشبرد طرح های عمرانی واجتماعی دیکارا اعلام کرد.
معاون نهاد دیکا میگوید: این نهاد درسی وچهارکشور درعرصه های فرهنگی اجتماعی وساختمانی فعالیت دارد .
قبلا نهاد دیکا درولایات کابل وبلخ فعالیت داشت وحالا میخواهد فعالیت هایش را درهرات نیزتوسعه دهد.
عبدالغفار جمشیدی معاون ریاست نماینده گی وزارت خارجه درهرات میگوید :  نهاد دیکا علاقه مندی کشوررابخاطرسهم گیری درامر ایجاد دیپارتمنت زبان ترکی درچوکات پوهنتون هرات را نیزاعلام کرده است .
این نهاد همچنان  دربخش های فرهنگی ، مرمت بناهای تاریخی وامورتجارتی واقتصادی نیزهمکاری خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی