اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

مسئولیت روشن سازی اذهان جوانان به علمای جوان سپرده شد!

به گزارش افغان خبر، روزگذشته معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: علمای جوان باید مسئولیت دینی شان را دراصلاح جوانان کشورادا کنند.

مشاهده در منبع اصلی