اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

نشست‌های بین‌المللی از دید فرهنگ دیپلوماسی

به گزارش افغان خبر،

نشست‌های بین‌المللی از دید فرهنگ دیپلوماسی دارای سه ویژگی است:
۱. تمرکز بر سیاست جهانی
این نشست‌ها بیشتر به کنوانسیون‌ها شهیر اند یا به مسایل جهانی، منطقه‌ای و یا به جغرافیای ویژه‌ای در جغرافیای سیاسی جهان متمرکز هستند. همآهنگی همچو نشست‌ها را نهادهای جهانی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عهده دارند.

۲. مفهوم محور
این نشست‌ها می‌توانند بین‌المللی و منطقه‌ای باشند و یا در حوزه‌ای راه‌اندازی گردند که دولت‌های خاصی را که به مفهوم قابل‌بحث مرتبط هستند، شامل می‌سازد. این نشست‌ها به وسیله یکی از دولت‌های آسیب پذیر همآهنگ و توسط یکی از شخصیت‌های برجسته و با نفوذ ریاست می‌شود.

۳. دولت محور
نشست‌های بین‌المللی دولت‌محور به معضله یک دولت ویژه می‌شود. این نشست‌ها یا توسط نهادهای واسط و یا توسط دولت‌آسیب پذیر مدیریت می‌شود. اگر دولت آسیب‌پذیر مسوولیت مدیریت آن را دارد، در آن‌صورت وزیر خارجه همآهنگ کننده و رییس دولت و یا رییس حکومت، ریاست این نشست‌ها به عهده دارند.

حالا در اصول روابط بین‌الدول، نشست کابل در گزینه سوم می‌گنجد. تصور کنید که همآهنگ‌کننده آن نشست را تحریم کرده است. از دید تخنیکی این روی‌کرد بر فضای نشست تاثیر خیلی ناگواری می‌گذارد.

ملک ستیز

مشاهده در منبع اصلی