اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

رسانه های ملی و بین المللی باید بدانند که….

کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ، اعلامیه ی مهمی را صادر کرد.

مشاهده در منبع اصلی