اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

رسانه های ملی و بین المللی باید بدانند که….

کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ، اعلامیه ی مهمی را صادر کرد.

مشاهده در منبع اصلی