اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

اجازۀ حجاب در ورزش باسکتبال

فدراسیون بین المللی باسکتبال با تائید یک قاعدۀ جدید، پوشیدن حجاب را برای بازیکنان زن اجازه داده است.
گنگرۀ فدراسیون جهانی باسکتبال امروز این امر را بدلیل یک ضرورت مذهبی تصویب کرد و قرار است این پالیسی جدید از تاریخ اول ماۀ اکتوبر سال دوهزارو هفده مورد اجرا قرار گیرد.
پترک بومن، منشی عمومی فدراسیون بین المللی باسکتبال، قواعد جدید را یک تغیر بزرگ در باسکتبال بخصوص برای بازیکنان زن خوانده است.
فدراسیون بین المللی باسکتبال در ماۀ فبروری از "کمیتۀ قواعد بازی هایش" خواسته بود تا یک مسوده در مورد چگونگی پوشیدن حجاب را ترتیب کند.
باوجود آن که این تغیر با استقبال بازیکنان مسلمان روبرو شده است، اما برخی از بازیکنان می گویند، این تغیر در حال خوب خواهد بود که موجب تعصب در برابر بازیکنان نشود.
دکی مرتیاز، یک تن از بازیکن سابق باسکتبال در اندونیزیا می گوید"با پوشیدن چادر یا حجاب، بازیکنان مسلمان به آسانی شناسایی می شوند و ممکن مردم در برابر شان از الفاظ تعصب انگیز کار گیرند."
بر اساس فدراسیون بین المللی باسکتبال، پوشیدن چادر دو دهه قبل بدلیل مصؤنیت بازیکنان منع قرار داده شده بود.
مشت زن مسلمان
تلاش ها برای تغیر در قواعد لباس برای بازیکنان مسلمان در حالی به مؤفقیت انجامید که هفتۀ گذشته یک مشت زن مسلمان در ایالت مینیسوتا در ایالات متحده، با پوشیدن چادر در یک مسابقۀ مشت زنی، تاریخ را رقم زد.

مشاهده در منبع اصلی