اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

بازدید محترم حمیدی ازمرکزعدلی وقضایی مبارزه با جرایم مسکرات ومواد مخدر

لوی څارنوال کشور از مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر بازدید کرد.

مشاهده در منبع اصلی