اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 13 سرطان , 1397

نشست اولین طیاره در میدان هوایی تالقان

تالقان  ۱۰ جوزا باختر
نخستین هوا طیاره قوای هوایی افغانستان امروز به میدان هوایی تالقان نشست کرد.
  محمد فرید ذکی سرپرست ولایت  تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت:    داشتن میدان هوایی در شرایط کنونی نیاز جدی در یک ولایت به شمار میرود که امروز نیز با نشست این طیاره امید واری مارا بیشتر ساخته است.
وی اظهار داشت نبود میدان هوایی در تخار از بزرگترین چالش هایی بود که به اثر سعی و تلاش داکتر محمد یاسین ضیاء در سال ۱۳۹۵ به مشکل بزرگ مردم تخار نقطه پایان گذاشته شد.
درهمین حال نخستین طیاره قوای هوایی افغانستان  با معاون ولایت و بخش های امنیتی این ولایت بانشست وبرخواست از این میدان ارزیایی خود را تکمیل نمودند.
از سوی دیگر دگروال عزیز الله پامیری پیلوت طیاره قوای هوایی افغانستان میگوید نخستین پرواز خود را ما  در این میدان افتتاح کردیم پس از این پرواز های خود را نیز ادامه خواهیم داد.
پامیری میگوید هیچگونه مشکل در نشست طیاره ها در این میدان وجود ندارد و ضمناً طیاره های  c208 و طیارات c 212 یعنی چهار ماشینه نیز نشست برخواست کرده میتوا ند/ختم بامی

مشاهده در منبع اصلی