اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

آغاز کار سه پروژه آبیاری در بغلان

کابل پلخمری 10جوزا
کار ساخت سه پروژه آبیاری درولایت بغلان امروز از سوی ریاست احیا وانکشاف دهات آنولایت  آغاز شد .
دیپلوم انجنیر عبدالرب رحیمی به آژانس باخترگفت که در این پروژه ها دو دیوار محافظوی که یکی آن به طول دوصد وچهل و چهار متر واقع قریه جرخشک و پروژه دوم آن به طول 24 متر واقع کوهستان بغلان مرکزی و پروژه سوم آن شامل بند آب گردان میباشد که در بغلان قدیم به هزنیه نه میلیون ویکصد ویازده هزار و دوصد و هشتاد افغانی از بودجه انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات در چوکات برنامه ملی ساحوی ساخته میشود،  آغاز گردیده است. ختم/ نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی