اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 24 سرطان , 1397

تنباکو بر علاوۀ صحت تخریب کنندۀ محیط زیست است – تحقیق

سازمان جهانی صحت به پیشواز از ۳۱ می، روز جهانی "به تنباکو نه می گویم" از حکومت های جهان خواسته است برای صحت مردم و اقتصاد کشور شان، اقدامات شدیدی را روی کنترول استفاده از تنباکو عملی کنند.
این نهاد صحی ملل متحد، تنباکو را یک تهدید به پیشرفت می خواند. در پهلوی اینکه بیش از ۷ میلیون نفر سالانه به خاطر استفاده از تنباکو می میرند، تخمین های جهانی نشان می دهد که هر سال "اقتصاد جهان به خاطر تنباکو 1.4 تریلیون دالر هزینه بر می دارد".
سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کند که این تخمین تنها مصارف طبی و از بین رفتن ظرفیت های تولیدی را شامل می شود.
این نهاد گزارش می دهد که باوجود اقدامات موثر کنترول استفاده از تنباکو، رقم افرادیکه ناشی از سگرت کشیدن می میرند، به خاطری افزایش داشته است که قربانیان امروزی سگرت کشی، در دراز مدت عادت به سگرت کشیدن داشتند و پالیسی های کنترول استفاده از تنباکو زمان نیاز دارد تا تاثیرات خود را به جا بگذارد.
وینایک پرساد، مسوول برنامۀ "ابتکار عاری از تنباکو" به صدای امریکا گفت "ما شاهد کاهش استفاده کنندگان تنباکو در کشور های جهان استیم.؛
اما به گفتۀ آقای پرساد "تنها قارۀ افریقا و منطقۀ شرق میانه بیشترین استفاده کنندگان تنباکو را دارا می باشد. در سایر نقاط جهان این رقم در حال کاهش است."

مشاهده در منبع اصلی