اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 26 سرطان , 1397

کمک چهل وچهارمیلیون یورویی کمیسیون اروپا به مهاجران

کابل باختر/ 9/ جوزا
کمیسیون اروپا کمک چهل و چهارمیلیون یورویی را برای آسیب دیده های جنگ و رویداد های طبیعی درافغانستان اعلام کرده است.
آژانس باختر به نقل از رسانه های خارجی خبرداد ، کمیسیون اروپا کمک چهل وچهار میلیون یورویی را به افغانستان اعلام کرده است کمیسیون اروپا میگوید ازکمک فعلی اش هفت میلیون برای پاکستان و ده میلیون برای ایران داده خواهد شد تا به وسیله آن نیازمندی های ابتدائی مهاجران افغان وکودکان شانرا فراهم کنند.
بخش از این کمک ها برای مصارف کودکان نیز درنظر گرفته شده است ازاین کمک بیست وپنج میلیون آن برای خانواده های بیجا شده افغان و همچنان به بازگشت پناهجویان افغان اختصاص داده میشود .
ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی