اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 23 سرطان , 1397

دریای کابل پاک کاری مشود

کابل باختر/ 9/ جوزا
دریای کابل ازساحه پل گذرگاه الی چهارراهی شهید عبدالحق پاک کاری میگردد.
قرارداد پاک کاری دریای کابل دیروز ازسوی الهام عمر هوتکی رییس عمومی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت با سکتور خصوصی به امضارسید.
هوتکی به آژانس باختر گفت ، نظر به برنامه منظور شده شرکت قراردادی بطول چهار هزار و هفتصد متر مسیر دریای کابل راپا ک کاری و مواد زاید آن به ساحه مناسب انتقال داده میشود.
وی میگوید با تکمیل کاراین پروژه ضمن اینکه دراحیا مجدد و بهبود محیط زیست پایدار،  دست آورد بزرگی رادردل پایتخت شاهد خواهد بود و
تغذیه منابع آب زیر زمینی تشویق سکتور خصوصی ، ایجاد زمینه اشتغال ، بلند بردن سطح فعالیت های اقتصادی درمرکز شهر و همچنان تکثیر درختان ارغوان و سرسبزی درپر ازدحام ترین نقطه شهر ازمواردی دیگری خواهد بودکه بعداز تکمیل شدن پروژه پاک کاری دریای کابل شهروندان کابل ازآن مستفید خواهند شد.
قرارداد این پروژه بین شرکت ایریکشن و شاروالی کابل به امضاء رسید کارعملی پروژه درآینده آغاز خواهد شد.ختم/ لیلما

مشاهده در منبع اصلی