اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 24 سرطان , 1397

هشدارریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به ساخت وسازمنازل رهایشی درساحات باستانی

شهرهرات 9 جوزا باختر
رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات ازمالکان اماکن جوار بناهای تاریخی میخواهد تا ازساخت وسازهای خودسردرساحات تاریخی خود داری نمایند.
آریا رئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ امروزدرجریان بازدید ازساحات کهندژ از روند  ساخت وساز های خودسر درساحات ممنوعه ابراز نگرانی نمودو گفت:" هرگونه ساخت وساز خلاف مقررات درنزدیک بنا های تاریخی تخلف پنداشته میشود.
رئوفیان گفت:" حفظ ونگهداشت بناء های تاریخی وجیبه هرفرد میباشد.
رئیس اطلاعات وفرهنگ گفت به زودی طرح عملی بخاطر حفظ وترمیم آثار تاریخی روی دست گرفته واجراءخواهد شد.
دراین میان احمد جاوید ضرغام امر فرهنگ ریاست اطلاعات وفرهنگ وداکتر نوراحمد حیدری وکیل منتخب مردم درشورای ولایتی دررابط به اهمیت حفظ و مرمت آثار تاریخی صحبت نمودند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی