اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 9 سرطان , 1397

معین ارشد امورامنیتی، وضعیت کشور را بطورمجازی بررسی کرد

معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله از طریق ویدیو کنفرانس با قوماندانان زونهای ساحوی هشت گانه پولیس وضعیت امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد.

مشاهده در منبع اصلی