اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 26 سرطان , 1397

سخنگوی وزارت دفاع ملی: حقوق وامتیازات منسوبان اردوی ملی به وقت و زمان آن پرداخت میشود

کابل 9 جوزا باختر
سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت میگوید که آن وزارت در پرداخت حقوق منسوبان آن وزارت مطابق به قانون عمل میکند و هیچ معطلی در اجرای آن صورت نگرفته است .
وی به آژانس باختر گفت : وزارت دفاع ملی برعلاوه از حقوق وامتیازاتیکه قوانین دولت در مورد معلولین وضع نموده است،  دین ملی ،اسلامی و انسانی خود میدانند تا بصداقت وایمانداری  در صحت یابی ورسیدگی به رفع  مشکلات معلولین اردوی ملی که قهرمانان واقعی ملت هستند برسد و همیشه از آنها وارسی نماید.
طبق قانون حقوق وامتیازات معلولین منتشره جریده رسمی  شماره ( 1037 ) 15 سنبله 1389  و شماره( 1099 ) 28 حوت1391 حقوق وامتیازات معلولین جنگ را که معلولین اردوی ملی نیز شامل آن میگردد بطور ذیل وضع نموده است :
1 – برای معلولین کلی (100%) حقوق تقاعد از آخرین معاش ماهوار  معلول با اجزا و ضمایم آن تادیه میگردد.
2 – برای معلولین قسمی ( 50% ) حقوق تقاعد از آخرین معاش ماهوار با اجزا و ضمایم آن حواله و تادیه میگردد.
3 – مساعدت مالی برای افسران معلول (10) ماهه معاش از اخرین معاش ماهوار با اجزا و ضمایم  بدون در نظر داشت مدت خدمت  معلول.
4 –  مساعدت مالی برای بریدملان وسربازان  معلول (15 ) ماهه معاش از آخرین معاش ماهوار با اجزا و ضمایم بدون در نظر داشت مدت خدمت.
5 – سهمیه بورسهای  تحصیلی خارجی( 7%) برای معلولین.
6 –  سهمیه تعلیم و تحصیل در موسسات خصوصی  (7% ) برای معلولین .
7 – سهمیه ادای فریضه حج وزیارت  کعبه شریفه ( 5%) برای معلولین
8 – توزیع نمرات زمین رهایشی در مرکز و ولایات (7%) سهمیه بطور رایگان برای معلولین.
9 – توزیع آپارتمانهای رهایشی سهمیه جداگانه ( 7%) با (30%) تخفیف از قیمت تمام شد برای معلولین .
10 – تادیه مبلغ (دو صد هزار )دوصد هزار افغانی پول نقد برای اعمار سرپناه مطابق حکم شماره 428 26 حمل1389  و حکم شماره 2273   10 سرطان1389 مقام ریاست جمهوری افغانستان.
11 – تکمیل فورم مخصوص ( م11 ) معلولین جهت انتقال اسناد آنها به وزارت کار وامور اجتماعی و شهدا ومعلولین.
12 – سایر حقوق وامتیازات نظر به حکم قانون  برایشان تادیه میگردد.
13 – معلومات مختصر فوق جهت آگاهی مزید معلولین وفامیلهای شان از طرف بخش های مربوطه  توضیح وتشریح میگردد.
همچنان ، این گفته در پاسخ به آن ادعا های است که گویا حقوق وامتیازات منسوبان اردوی ملی به خصوص آنانیکه درمیدان جنگ جان شان را از دست می دهند و یا معلول میشوند به وقت و زمان آن اجرا نمیگردد.

مشاهده در منبع اصلی