اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

راه اندازی سیمینار آموزشی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در ولایت هرات

سیمینار آموزشی یک روزه برای حدود 600 تن از فراهم کننده گان خدمات پولی در ولایت هرات راه اندازی گردید.
این سیمینار به منظور آگاهی دهی تعدیل مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی، ترویج پول افغانی و موضوعات مربوط به مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم برگزار گردید.
در این سیمینار روی مقرره تعدیل شده تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی از جانب مسئول نظارت امور مالی زون غرب برای اشتراک کننده گان، وضاحت داده شد.

مشاهده در منبع اصلی