اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

گدایی به کارمندان تنظیف و برخی از کارمندان دولتی سرایت کرده است

مشاهده در منبع اصلی