اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

از واقعیت جنگ تا دورنمای صلح

حدود چهاردهه است که جنگ در افغانستان جريان دارد. اين کشور سال هاي سخت و دشواري را تا کنون تجربه کرده است و پيامدهاي خونبار و زيانبار آن را تحمل کرده است. هر جنگي روزي بايد به پايان برسد و به مردم فرصت داده شود تا استعدادها و ظرفيت هاي خود را…

مشاهده در منبع اصلی