اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

اناتولی ترکیه و آژانس باختر با هم همکاری میکنند

کابل باختر/ 8/جوزا
خبرگزاری اناتولی ترکیه دردوبخش آماده همکاری با آژانس باختر میباشد.
به گزارش آژانس باختر ، هفت خبرگزاری اناتولی ترکیه که به هدف دیدار با اهل رسانه خصوصی و دولتی به کابل آمده است ، امروز دردیدار با خلیل مینوی رییس خبرگزاری باختر ، وعده دادکه آن نهاد آماده است فرصت های آموزش مسلکی کارمندان باختر را ، در ترکیه فراهم کند ونیز دربخش های تخنیکی باختر را یاری رساند.
دوطرف همچنان درمورد تبادله اطلاعات میان دو خبرگزاری دولتی "ترکیه – افغانستان " بحث کردند و مطرح ساختند که این همکاری پس از امضای تفاهمنامه ای دوجانبه میسر خواهد شد.ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی