اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/8/ جوزا
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، آفتابی بلندترین درجه حرارت(33) پاینترین(14)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(4)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(8)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(42) پاینترین(22)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(10)
هرات، آفتابی بلندترین درجه حرارت(39) پاینترین(23)
فراه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(44) پاینترین(24)
مزار شریف، ابر درجه حرارت(42) پاینترین(24)
کندز، ابر و بارنده گی بلندترین درجه حرارت(38) پاینترین(25)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(39) پاینترین(25)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(30) پاینترین(13)
لشکرگاه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(44) پاینترین(23)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(40) پاینترین(25)
جبل السراج، آفتابی درجه حرارت(30) پاینترین(16)
میمینه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(36) پاینترین(20)
تالقان، ابر و بارند گی بلندترین درجه حرارت(37) پاینترین(21)
فیض آباد، ابر و بارند گی بلندترین درجه حرارت(32) پاینترین(13)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(10)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(36) پاینترین(18)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(9)
طلوع آفتاب(4) و (42) دقیقه و غروب آن(6) و (58) دقیقه
ختم/فرشته

مشاهده در منبع اصلی