اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

آبده های تاریخی پنجشیر تر میم می شود

پنجشیر باختر  8  جوزا
آبده  های تاریخی موسوم  به کوتی  خاواک  در  ولایت پنجشیر ترمیم اساسی میگردد.
صابر دانشجو  آمر توریزم ریاست اطلاعات و  فرهنگ  به خبرنگار آژانس باختر گفت که  این  کوتی ها ار سوی معینت  فرهنگی  وزارت  اطلا عات و فرهنگ به گونه   اساسی  و معیاری  به  هزینه بیش از بیست و  سه میلیون یکصد هزارافغانی  ترمیم  میگردد.
وی گفت مراحل تدارکاتی  این آبده  ها رو به  اختتام است و  قرار است تا یک  ماه آینده  تر  میم  ان  رسماً توسط شر کت  ساختمانی  بنای خدمت  آغاز  گردد.  ختم/ بامی

مشاهده در منبع اصلی