اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

دو تعمیر در پوهنتون لوگر به بهره برداری سپرده شد

پل علم 7 جوزا باختر
تعمیر تدریسی و اداری پوهنتون ولایت لوگر به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر، تعمیر تدریسی و اداری پوهنتون لوگر توسط وزیرمبارزه بامواد مخدر، والی لوگر، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
در محفلی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر خوشبختانه ولایت لوگر میزان کشت خشخاش صفر است که با داشتن چنین افتخار در حفظ آن باید سعی وتلاش صورت گیرد و  ثمره این افتخار ولایت لوگر، را ساختن این دو تعمیر یاد کرد.
محمد حلیم فدایی والی لوگر در این محفل یگانه مانع جنگ را تعلیم وتحصیل خواند واز مردم خواست تا در عملی کردن پروژه ها دولت را همکاری نمایند تا بخاطر تحصیل زمینه سازی صورت گیرد و از این مشکلات نجات یابیم
داکتر احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی گفت که ولایت لوگر ازلحاظ موقعیت وکادرهای مسلکی دارای اهمیت ویژه میباشد و تلاش ها جریان دارد که درپوهنتون لوگر پوهنځی های بیشتر ایجاد گردد.
همچنان پوهنمل وحیدالله عبدالرحیمزی رییس موسسه تحصیلات عالی لوگر در این محفل گفت، تعمیر های اداری وتدریسی پوهنتون لوگر به مصرف بیش از سی و هشت میلیون افغانی توسط برنامه تقدیر از اجراآت خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کشور در دو منزل به شکل پخته واساسی ساخته شده است که دارای بیست و چهار دفتر اداری، هشت صنف درسی، یک کتابخانه، یک سالون کنفرانس، یک باب اتاق کمپیوتر، با سایر محلقات یباشد که کار ساخت آن مدت یکسال را در برگرفته است. ختم/دوستی

مشاهده در منبع اصلی