اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

بلند رفتن نرخ مواد غذایی درکابل

کابل باختر/7/ جوزا
شهروندان کابل ازبلند رفتن نرخ موادخوراکی درماه مبارک رمضان شاکی اند.
به گزارش آژانس باختر ، بلند رفتن قیمت ها شهروندان را خشمگین ساخته است و آنان ادارات مربوط حکومت را به بی توجهی دراین زمینه متهم میسازند.
ازسویی هم برخی دکانداران درمندوی شهر کابل میگویند، تاجران اموال را احتکار میکنندکه این کار موجب افزایش قیمت دربازار ها میشود.
اما وزارت تجارت و صنایع کشور میگوید، کسانی راکه احتکار میکنند و باعث افزایش نرخ ها درماه مبارک رمضان میشوند مورد باز پرس جدی قرارمیدهند.
هرسال درماه مبارک رمضان همواره انتقاد ها اینست که قیمت موادخوراکی ، لبنیات ومواداولیه دربازارهای شهر کابل بلندمیرود و مردم ازچگونگی بالا رفتن قیمت ها شاکی اند و میگویند تجارافغان مواد اولیه را قیدمیکنند وبا فرارسیدن رمضان به بازار عرضه میکنند تا که فایده زیاد به دست شان برسد و ازطرف مراجع ذیربط کدام تفتیش و نظارت به خاطر جلوگیری از بلند رفتن قیمت ها صورت نمی گیرد.
سید ادیب باشنده مکروریان سوم درتماس به آژانس باختر گفت که درروز نخست رمضان، دربازار ساختمان شاهین فروشنده ها قیمت امتعه شان را به گونه سرسام آور بلند برده بودند.
عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع میگوید ، نرخ عبارت از عرضه وتقاضا است وقتیکه تقاضا بلند میرود ، درنرخ ها یک اندازه تغییر رونما میگردد  درماه مبارک رمضان تقاضا زیادمیباشد .
درصورتیکه احتکار صورت بگیرد مطابق قانون با محتکرین برخورد خواهد شد.
این درحالیست که در خطبه های نماز جمعه گذشته بیشتر علمای دینی برنا روا بودن احتکار تاکید کردند و از فروشنده ها خواستند تا درجریان رمضان انصاف را بیشتر پیشه کنند.ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی