اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

تامین آب برای۷۰۰هکتار زمین زراعتی با اعمار سربند کانال قریه مجغندک ولسوالی کرخ هرات

برنامه حمایت از سازگاری با تغییر اقلیم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که توسط صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) و برنامه انکشافی بین الملل…

مشاهده در منبع اصلی