اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

ضرورت اصلاحات اساسی در نهادهای امنیتی

وضعیت امنیتی در افغانستان در سال جاری نیز پر چالش و نگران کننده خواهد بود. گروه طالبان و سایر هراس افگنان سعی خواهند کرد تا فرصت های جدیدی را در کشور به دست آورند و قلمرو سلطه و مانور خود را در ساحات مختلف کشور گسترش دهند. انجام حملات انتحاری بر…

مشاهده در منبع اصلی