اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 سنبله , 1397

تکانه‌های استراتژیک

افغانستان از ديرباز نقطه ي اتصال و تصادم استراتژي هاي پردامنه ي قدرت هاي جهاني و منطق هاي بوده است. برهمين اساس کشور ما در تاريخ حيات سياسي خويش هيچگاهي به ثبات و آرامش دوامدار نرسيده و جزء بيثباتترين کشورهاي…

مشاهده در منبع اصلی