اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 سنبله , 1397

غلبه بر تضاد

هگل معتقد بود تاريخ:»هم نمايش عقل و هم کار عقل است» او عقل را يگانه فرمانرواي تاريخ قلمداد ميکرد و مقصود کانونياش توضيحِ تحققِ ديالکتيکيِ سوبژکيتويته در تاريخ بود؛ زيرا بسط خودبنيادي و تکامل آزاديِ انسان…

مشاهده در منبع اصلی