اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

غربتِ دانش در دانشگاه

دانشگاه، نهاد بس مهمی است که در تمام دنیا نقش نهایت برجسته در پیشرفت جامعه ی بشری دارد. به این معنا که بنیاد رشد و پیشرفت اجتماع در تمام بخش ها ارتباط مستقیم با دانشگاه و دانش آموخته گان آن اجتماع دارد؛ چون…

مشاهده در منبع اصلی