اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

سیستم انتخابات الکترونیکی و مزایای آن

مدتي است که بحث انتخابات الکترونيکي روي ميز رهبران حکومت وحدت ملي قرار گرفته است. تو ظيف هيات امکان سنجي و گفت وگو با هم کاران بين المللي از سوي حکومت، اقداماتي است که در اين زمينه صورت گرفته است…

مشاهده در منبع اصلی