اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 سنبله , 1397

چالشهای حضور زنان در سطوح رهبری

پانزده سال قبل تغــیــیرات اساسی جهت اشتراک زنان در همه پروسههای اجتماعی به وجود آمد. حکومت متعهد به حمایت از حقوق زنان گردید و همه مردم بدون تفکیک جنسیت در قانون اساسی کشور دارای حقوق برابر شدند.

مشاهده در منبع اصلی