اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

سند تمدید یادداشت تفاهم کمکهای جاپان با افغانستان امضا شد

روزگذشته سند تمدید یادداشت تفاهم مساعدت های غیر پروژه یی جاپان با افغانستان امضا شد.

مشاهده در منبع اصلی