اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 سنبله , 1397

سند تمدید یادداشت تفاهم کمکهای جاپان با افغانستان امضا شد

روزگذشته سند تمدید یادداشت تفاهم مساعدت های غیر پروژه یی جاپان با افغانستان امضا شد.

مشاهده در منبع اصلی