اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

وعده های پوچ غنی به مردم داغدار…

سخنگوی رییس جمهورگفت: نیرو‌های امنیتی افغانستان نمی‌گذارند فعالیت دشمنان کشور گسترش یابند و آنها را نابود خواهند کرد!!

مشاهده در منبع اصلی