اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 جوزا , 1397

وعده های پوچ غنی به مردم داغدار…

سخنگوی رییس جمهورگفت: نیرو‌های امنیتی افغانستان نمی‌گذارند فعالیت دشمنان کشور گسترش یابند و آنها را نابود خواهند کرد!!

مشاهده در منبع اصلی