اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 24 سنبله , 1397

سروی صدها فامیل بیجاشده در ولایت سرپل

  آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری موسسات کمک کننده، ۴۰۰ فامیل بیجاشده را در آن ولایت سروی نموده است.

مشاهده در منبع اصلی