اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سیستم دیجیتلی برای نیازمندان

کارگاه آموزشی استفاده از سیستم دیجیتلی، توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری اداره برنامه غذایی جهان برگزار شد.

مشاهده در منبع اصلی