اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سیستم دیجیتلی برای نیازمندان

کارگاه آموزشی استفاده از سیستم دیجیتلی، توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری اداره برنامه غذایی جهان برگزار شد.

مشاهده در منبع اصلی