اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 سنبله , 1397

برگزرای برنامه توانمند سازی در جهت دستیابی به خدمات مالی در تالار سینما ذینب

برنامه توانمند سازی زنان جهت دستیابی به خدمات مالی، از سوی وزارت امور زنان با هماهنگی و پشتیبانی مالی عزیزی بانک و برنامه ام حواله…

مشاهده در منبع اصلی