اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

برگزاری انتخابات در سال 2017 امکان پذیر نیست

بربنیاد بررسی های کمیته برقی سازی روند انتخابات، برگزاری انتخابات در سال 2017 در کشور امکان پذیر نیست.

به نقل از طلوع، نعیم ایوب زاده، مسوول کمیته ارزیابی روند برقی سازی انتخابات می گوید که در زمانیکه (نوامبر 2017) حکومت روی آن به برگزاری انتخابات تاکید کرده است، بسیار مشکل خواهد بود که انتخابات برگزار شود.

اعضای برقی سازی روند انتخابات می گویند که محدود بودن زمینه های بکارگیری از این روش چون برق، اینترنت، امنیت، اقتصاد، احتمالات چالش های فنی و نا آشنایی مردم کشور با این روش از چالش هایی هستند که مانع برقی سازی کامل این روند می شوند.

بر بنیاد طرح هیات ارزیابی کننده امکانات برقی انتخابات، تنها نام های رای دهندگان با سامانه های برقی ثبت خواهد شد و در روز رای دهی از برگاه های رای دهی کار گرفته خواهد شد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی